ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ มาแรง

| 2553-09-08 | |
ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในแต่ละปี มีไม่ต่ำกว่า 7 ล้านคน อุตสาหกรรมนี้ทำรายได้ให้กับประเทศถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโต และสำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจ

1. ศักยภาพ/คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ ผู้ประกอบการควรชอบเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อชมทัศนียภาพตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เช่น ป่าไม้ น้ำตก ทะเล เกาะ เป็นต้น

มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจนำเที่ยว และติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจนี้อยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยว มีข้อมูลการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งซื้อขายของที่ระลึก ฯลฯ รวมทั้งผู้ประกอบการควรจะติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทางหน่วยงานรัฐบาล และภาคเอกชนได้จัดทำไว้

มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ผู้ประกอบการต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และผู้ประกอบการควรสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นนักวางแผนที่ดี ผู้ประกอบการจะต้องวางแผนการจัดนำเที่ยว โดยจัดเตรียมศึกษาเส้นทางที่จะไป ที่พัก ร้านอาหารที่จะแวะรับประทาน ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงการจัดเตรียมพนักงานไว้คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

มีใจรักการให้บริการ เนื่องจากการนำเที่ยวนี้เป็นธุรกิจประเภทบริการ ผู้ประกอบการจึงควรมีใจรักในการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นกันเอง และสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และแวะเวียนกลับมาใช้บริการอีก

2. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ

3. การตลาดธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
3.1 ภาพรวมตลาด
3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมของลูกค้า
3.3 ส่วนแบ่งทางการตลาด
3.4 ธุรกิจหลัก / ธุรกิจเสริม
3.5 ส่วนผสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์และการบริการ
- การกำหนดราคา
- ช่องทางการจัดจำหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
3.6 สภาพการแข่งขันในตลาด

4. การดำเนินการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
4.1 การวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยว
4.2 การติดต่อ / ประสานงานกับสถานที่ต่าง ๆ
4.3 การจำหน่ายแพคเกจทัวร์ / กรุ๊ปทัวร์
4.4 การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
4.5 การบริการระหว่างการเดินทาง
4.6 การบริการหลังการเดินทาง
4.7 การบริหารค่าใช้จ่าย

5. การบริหารธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
5.1 รูปแบบการจัดองค์กร
5.2 การบริหารบุคลากร
5.3 การฝึกอบรมพนักงาน


6. การเงินและการลงทุนธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
6.1 การลงทุนของธุรกิจ
6.2 ระยะเวลาในการคืนทุน

7. เงื่อนไขและข้อจำกัดที่สำคัญ

8. ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ภาคผนวก
1. ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยว
2. ประเภทของมัคคุเทศก์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


มุมมองของชีวิต